Szkolenia Drukuj artykuł

Cel – szkolenia

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. Przetwarzamy dane osobowe uczestników szkoleń.
 2. Przetwarzamy dane osobowe wykładowców.
 3. Przetwarzamy dane osobowe podmiotów świadczących usługi szkoleniowe.

Dane osobowe uczestników szkoleń:

Wśród kategorii danych, jakie posiadamy znajdują się:

 • Dane osobowe zwykłe: imiona i nazwiska, stanowisko, komórka organizacyjna, jednostka organizacyjna, czytelny podpis.

Skąd mamy dane osobowe?

Przede wszystkim Pani/Pana dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana, ale czasami mamy je również z innych źródeł, np. Pani/Pana bezpośredniego przełożonego, pracodawcy.\

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest rekrutacja na szkolenie.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszych zadań, dlatego ich nie podanie nie pozwoli na wypełnienie naszych obowiązków prawnych, w postaci realizacji szkolenia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie jest obowiązkiem wynikającym z przepisów.

Szkolenia realizujemy w oparciu o przepisy:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych;

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury;

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, jest/nie jest wymagane przepisami prawa, podstawą ich przetwarzania będzie jedynie wyrażona przez Panią/Pana zgoda - świadoma i wyraźna, czy przepis prawa, jeżeli tak to który? Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie, co wiązać się będzie z usunięciem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

 • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;

 • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

 • Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie;

 • Może się również zdarzyć, że dane osobowe mogą być udostępniane do Państwa Trzeciego, ale tylko pod warunkiem, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa, bądź umowy międzynarodowe zezwalające na takie transfery. W przypadku braku przepisu, bądź umowy międzynarodowej nie przekażemy tych danych bez Pani/Pana świadomej i dobrowolnej zgody;

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie będą one podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z obowiązującą w Sądzie instrukcją kancelaryjną.

Czy podanie danych jest wymagane?

Podanie przez Panią/Pana powyższych danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji na szkolenie.

Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa, jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dobrowolnie przez Panią/Pana podanych będzie zgoda – świadoma i wyraźna. Zgoda, może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym czasie. Wiązać się to będzie z usunięciem danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe wykładowców:

Wśród kategorii danych, jakie posiadamy znajdują się:

Dane osobowe zwykłe: imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji, dane dot. ZUS, dane dot. urzędu skarbowego, numer rachunku bankowego, telefon, adres e-mail.

Dane osobowe zwykłe przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zadań ustawowych związanych z realizacją umowy, na podstawie przepisów prawa.

Skąd mamy dane osobowe?

Dane osobowe przede wszystkim pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana, ale czasami mamy je również z innych źródeł, dostępnych publicznie., np. Internet

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest realizacja szkolenia.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zwykłych opiera się na podstawach prawnych:

 • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;

 • niezbędności  do wykonania umowy,

Jeżeli dobrowolnie poda Pani/Pan swoje dane osobowe, nie wymagane przepisami prawa, podstawą ich przetwarzania będzie jedynie wyrażona przez Panią/Pana zgoda - świadoma i wyraźna. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie, co wiązać się będzie z usunięciem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

 • Dane osobowe co do zasady nie są udostępniane publicznie, ale Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, jednostka organizacyjna oraz czytelny podpis są udostępnianie uczestnikom szkoleń na certyfikatach.

 • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;

 • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

 • Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie;

 • Może się również zdarzyć, że dane osobowe mogą być udostępniane do Państwa Trzeciego, ale tylko pod warunkiem, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa, bądź umowy międzynarodowe zezwalające na takie transfery. W przypadku braku przepisu, bądź umowy międzynarodowej nie przekażemy tych danych bez Pani/Pana świadomej i dobrowolnej zgody;

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie będą one podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z obowiązującą w Sądzie instrukcją kancelaryjną.

Czy podanie danych jest wymagane?

Podanie przez Panią/Pana powyższych danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych nie będziemy mogli podpisać z Panią/Panem umowy.

Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa, jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dobrowolnie przez Panią/Pana podanych będzie zgoda – świadoma i wyraźna. Zgoda, może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym czasie. Wiązać się to będzie z usunięciem danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe osób reprezentujących podmioty świadczące usługi szkoleniowe:

Wśród kategorii danych, jakie posiadamy znajdują się:

Dane osobowe zwykłe: imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji, dane dot. ZUS, dane dot. urzędu skarbowego, numer rachunku bankowego, NIP, REGON, telefon, adres e-mail.

Dane osobowe zwykłe przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zadań ustawowych związanych z realizacją umowy, na podstawie przepisów prawa.

Skąd mamy dane osobowe?

Dane osobowe przede wszystkim pochodzą bezpośrednio od osób reprezentujących podmioty świadczące usługi szkoleniowe, ale czasami mamy je również z innych źródeł, dostępnych publicznie., np. Internet

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest realizacja szkolenia.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zwykłych opiera się na podstawach prawnych:

 • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;

 • niezbędności  do wykonania umowy,

Jeżeli dobrowolnie podane zostaną dane osobowe, nie wymagane przepisami prawa, podstawą ich przetwarzania będzie jedynie wyrażona przez osobę reprezentującą podmiot świadczący usługi szkoleniowe zgoda - świadoma i wyraźna. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie, co wiązać się będzie z usunięciem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

 • Dane osobowe co do zasady nie są udostępniane publicznie, ale Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, jednostka organizacyjna oraz czytelny podpis są udostępnianie uczestnikom szkoleń na certyfikatach.

 • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;

 • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

 • Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie;

 • Może się również zdarzyć, że dane osobowe mogą być udostępniane do Państwa Trzeciego, ale tylko pod warunkiem, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa, bądź umowy międzynarodowe zezwalające na takie transfery. W przypadku braku przepisu, bądź umowy międzynarodowej nie przekażemy tych danych bez Pani/Pana świadomej i dobrowolnej zgody;

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie będą one podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z obowiązującą w Sądzie instrukcją kancelaryjną.

Czy podanie danych jest wymagane?

Podanie przez Panią/Pana powyższych danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych nie będziemy mogli podpisać z Panią/Panem umowy.

Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa, jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dobrowolnie przez Panią/Pana podanych będzie zgoda – świadoma i wyraźna. Zgoda, może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym czasie. Wiązać się to będzie z usunięciem danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 

 
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie