Sprawowanie nadzoru Drukuj artykuł

Cel – sprawowanie nadzoru

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe wszystkich uczestników postępowania sądowego, pracowników, kuratorów, kandydatów na aplikację i aplikantów kuratorskich. Wśród kategorii danych, jakie posiadamy znajdują się:

  • Dane osobowe zwykłe, miedzy innymi, takie jak: dane identyfikacyjne, dane dotyczące wykształcenia, dane adresowe, dane kontaktowe, dane zawodowe. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zadań ustawowych;

  • Dane osobowe wrażliwe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby, dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Dane wrażliwe przetwarzamy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego sprawowania nadzoru i tylko w przypadku, gdy zezwalają na to przepisy prawa.

Skąd mamy dane osobowe?

Dane osobowe pochodzą zarówno od Pani/Pana, jak również z innych źródeł,  ale tylko w przypadku, gdy tak stanowią obowiązujące przepisy prawa.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest sprawowanie nadzoru zgodnie z przepisami prawa, m.in.:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Kuratorach sądowych.

Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

  • Dane osobowe nie są udostępniane publicznie;

  • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;

  • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie będą one podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z obowiązującą w sądzie instrukcją kancelaryjną.

Czy podanie danych jest wymagane?

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, brak ich podania uniemożliwia sprawowanie przez nas nadzoru, wynikającego z przepisów prawa.

Podanie innych danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa, jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dobrowolnie podanych będzie zgoda – świadoma i wyraźna. Zgoda, może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wiązać się to będzie z usunięciem danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 

 
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie