Strona główna Informacje dla osób z niepełnosprawnościami
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami PDF Drukuj artykuł
 

Sąd Rejonowy w Giżycku mieści się w 3 lokalizacjach:

Wszystkie budynki sądu nie są w pełni przystosowane  do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiadają bariery architektoniczne, jednak osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają  niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb,

 

1. w Giżycku – ul.Warszawska 28 11-500 Giżycko

 •  w budynku mieści się:  na I piętrze - I Wydział Cywilny, II Wydział Karny oraz na parterze -  VI Wydział Ksiąg Wieczystych, Oddział Administracyjny, Oddział Finansowy, Biuro Podawcze, Biuro Obsługi Interesanta, Gabinety Prezesa i Dyrektora Sądu
 • w budynku  jest 5 sal rozpraw – 3 na parterze (nr 1,4,5) i 2 na piętrze (nr 2,3),

 • wejście do budynku dla osób z dysfunkcją ruchową lub poruszających się na wózku inwalidzkim jest usytuowane  po lewej stronie  budynku,

 • dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest parter budynku z  toaleta  przystosowana dla potrzeb ww osób,

 • na posesji sądu – po lewej stronie budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe  dla osób niepełnosprawnych,

 

2. w Giżycku – ul.Gdańska 11 11-500 Giżycko

 • Sąd Rejonowy w Giżycku wynajmuje pomieszczenia na I piętrze budynku, w których urzędują III Wydział Rodzinny i Nieletnich, IV Wydział Pracy oraz Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej,
 • na piętrze znajdują się  2 sale rozpraw (nr 1 i 2),

 • brak możliwości wejścia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • brak toalety przystosowanej do potrzeb osob niepełnosprawnych,

 • wyznaczone miejsce parkingowe dla osób  niepełnosprawnych po przeciwnej stronie  ulicy,

 • rozprawy z udziałem osób poruszających się na wózku inwalidzkim odbywają się w salach rozpraw mieszczących na parterze budynku Sądu w Giżycku przy ul.Warszawskiej 28.  Osoby zainteresowane skorzystaniem z takiej możliwości z odpowiednim wyprzedzeniem powinny poinformować o swojej sytuacji kierownika sekretariatu wydziału, w którym ma toczyć się postępowanie lub kierownika  Oddziału Administracyjnego  w celu organizacji rozprawy na sali dostępnej dla  osoby na wózku inwalidzkim.

 

3. w Węgorzewie – ul.3-go Maja 2

 • w budynku mają siedzibę 2 wydziały - V Zamiejscowy Wydział Karny i  VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych,
 • w budynku na parterze znajdują się 2 sale rozpraw (nr 1 i 2),

 • możliwości wejścia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • brak toalety przystosowanej do potrzeb osob niepełnosprawnych,

 • wyznaczone miejsce parkingowe dla osób  niepełnosprawnych po przeciwnej stronie  ulicy,

 • rozprawy z udziałem osób poruszających się na wózku inwalidzkim odbywają się w salach rozpraw mieszczących na parterze budynku Sądu w Giżycku przy ul.Warszawskiej 28.  Osoby zainteresowane skorzystaniem z takiej możliwości z odpowiednim wyprzedzeniem powinny poinformować o swojej sytuacji kierownika sekretariatu wydziału, w którym ma toczyć się postępowanie lub kierownika  Oddziału Administracyjnego  w celu organizacji rozprawy na sali dostępnej dla  osoby na wózku inwalidzkim,

 • parkowanie aut wzdłuż ulic przyległych do posesji sądu,

 • brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

W celu  otrzymania pomocy w zakresie komunikacji w budynkach Sądu lub  zlokalizowaniu wybranej komórki organizacyjnej należy zgłosić się do pracownika  ochrony lub pracowników Biura Podawczego lub Biura Obsługi Interesanta.

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem

 2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo

 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem

 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062),  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy

 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym

 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą

 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Giżycku ul. Warszawska 28 11-500 Giżycko

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • osobiście w siedzibie Sądu, w godzinach urzędowania

 • Wzór wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej.

 • Wzór wniosku o zapewnienie dostępności w zakresie dostępności architektonicznej oraz dostępności informacyjno – komunikacyjnej.

 


 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

 

 

Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie