Strona główna
Świadczenia socjalne PDF Drukuj artykuł

Cel – świadczenia socjalne

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. Przetwarzamy dane osobowe wszystkich osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz członków ich rodzin.
 2. Przetwarzamy dane podmiotów, z usług których korzystamy.

Dane osobowe osób uprawnianych do otrzymywania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz członków ich rodzin:

Wśród kategorii danych, jakie posiadamy znajdują się:

 • Dane osobowe zwykłe: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, adres pobytu, adres korespondencyjny, stanowisko, czytelny podpis, rodzaj umowy, dochód, sytuacja życiowa i majątkowa, stan cywilny, ilość dzieci, numer dowodu osobistego, numer konta bankowego.

 • Dane osobowe wrażliwe: dane o stanie zdrowia.

Skąd mamy dane osobowe?

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana. Dane osobowe członków rodziny pochodzą od osób – pracowników uprawnionych do otrzymywania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest realizacja świadczeń socjalnych.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zwykłych opiera się na podstawach prawnych:

 • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 • niezbędności  do wykonania umowy, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wrażliwych opiera się na podstawach prawnych:

 • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, i regulują to następujące przepisy:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Jeżeli dobrowolnie poda Pani/Pan swoje dane osobowe, nie wymagane przepisami prawa, podstawą ich przetwarzania będzie jedynie wyrażona przez Panią/Pana zgoda - świadoma i wyraźna. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie, co wiązać się będzie z usunięciem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

 • Dane osobowe co do zasady nie są udostępniane publicznie, mogą jednak zostać przekazane podmiotom, z usług których korzystamy, w tej sytuacji zawsze poprosimy Panią/Pana o zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych;

 • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

 • Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie.

 • Może się również zdarzyć, że dane osobowe mogą być udostępniane do Państwa Trzeciego, ale tylko pod warunkiem, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa, bądź umowy międzynarodowe zezwalające na takie transfery. W przypadku braku przepisu, bądź umowy międzynarodowej nie przekażemy tych danych bez Pani/Pana świadomej i dobrowolnej zgody.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe członków Pani/Pana rodziny będziemy przetwarzać przez okres, w którym będzie Pani/Pan uprawniona do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W przypadku, jeżeli zrezygnuje Pani/Pan z możliwości korzystania z funduszu socjalnego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń a następnie zostaną usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, i w tym celu będziemy postępować zgodnie z obowiązującą w sądzie instrukcją kancelaryjną.

Czy podanie danych jest wymagane?

Podanie przez Panią/Pana powyższych danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych nie będziemy mogli przyznać Pani/Panu świadczenia socjalnego.

Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dobrowolnie przez Panią/Pana podanych będzie zgoda – świadoma i wyraźna. W przypadku przetwarzania danych osobowych Pani/Pana członków rodziny również ich zgoda. A gdy są to osoby poniżej 13 roku życia, zgoda ich opiekunów prawnych. Zgoda, może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym czasie. Wiązać się to będzie z usunięciem danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 

Podmioty, z usług których korzystamy

Wśród kategorii danych, jakie posiadamy znajdują się:

 • Dane osobowe zwykłe: nazwa podmiotu gospodarczego, numer KRS, siedziba, imiona i nazwiska osoby reprezentującej podmiot, numer NIP, REGON, numer telefonu, adres e-mail, czytelny podpis, numer rachunku bankowego.

Skąd mamy dane osobowe?

Dane o podmiocie oraz dane osobowe osoby reprezentującej podmiot, takie jak imię i nazwisko oraz czytelny podpis pochodzą bezpośrednio od osoby reprezentującej podmiot.

Dane podmiotów oraz osoby ją reprezentującej czasami uzyskujemy również z innych źródeł, w tym tych dostępnych publicznie, np. Internet.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Celem, dla którego przetwarzamy dane podmiotu, oraz dane osobowe reprezentanta podmiotu jest realizacja świadczeń socjalnych dla naszych pracowników.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zwykłych opiera się na podstawach prawnych:

 • niezbędności  do wykonania umowy, lub do podjęcia działań na danych osobowych, przed zawarciem umowy;

Ponadto realizację naszego celu określają również przepisy:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Komu i jak możemy udostępnić podmiotu i dane osobowe osoby reprezentującej podmiot?

 • Dane co do zasady nie są udostępniane publicznie, mogą jednak np. pojawić się na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Giżycku (wyniki postępowania o zamówienie publiczne), ponieważ takie obowiązki nakładają na nas przepisy prawa;

 • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;

 • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie danych podmiotu i danych osobowych reprezentanta;

 • Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie;

 • Może się również zdarzyć, że dane osobowe mogą być udostępniane do Państwa Trzeciego, ale tylko pod warunkiem, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa, bądź umowy międzynarodowe zezwalające na takie transfery. W przypadku braku przepisu, bądź umowy międzynarodowej nie przekażemy tych danych bez Pani/Pana świadomej i dobrowolnej zgody.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane podmiotu oraz dane osobowe osoby reprezentującej będziemy przetwarzać przez okres trwania umowy, a następnie będą one podlegać archiwizacji. Usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z obowiązującą w sądzie instrukcją kancelaryjną.

Czy podanie danych jest wymagane?

Podanie danych podmiotu oraz danych osobowych osoby reprezentującej jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku braku tych danych nie będziemy mogli przeprowadzić postępowania zmierzającego do podpisania umowy.

Podanie innych danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa, jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dobrowolnie podanych będzie zgoda – świadoma i wyraźna. Zgoda, może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wiązać się to będzie z usunięciem danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 

 

Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie