Strona główna
Zapewnienie dostepu do postepowania sądowego i akt sprawy PDF Drukuj artykuł

Cel – zapewnienie dostępu do postępowania sądowego i akt sprawy

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe stron postępowania sądowego i ich pełnomocników, osób wyznaczonych przez podmioty publiczne, oraz osób uzyskujących zgodę na wgląd w akta spraw.

Wśród kategorii danych, jakie posiadamy znajdują się:

  • Dane osobowe zwykłe: imię i nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, telefon, fax, adres e-mail, numer legitymacji, adres zameldowania, adres korespondencyjny, czytelny podpis. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zadań ustawowych;

Skąd mamy Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana oraz od uprawnionego podmiotu publicznego.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest zapewnienie dostępu do postępowania sądowego i akt sprawy, zgodnie z przepisami prawa, m.in.:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego;

  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, kodeks postępowania karnego;

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

  • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;

  • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

 Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie będą one podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z obowiązującą w sądzie instrukcją kancelaryjną.

Czy podanie danych jest wymagane?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, brak ich podania uniemożliwia zapewnienia Pani/Panu dostępu do postępowania sądowego i akt sprawy.

Podanie innych danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa, jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dobrowolnie podanych będzie zgoda – świadoma i wyraźna. Zgoda, może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wiązać się to będzie z usunięciem danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 

 

Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie