Strona główna
Wsparcie pionu orzeczniczego PDF Drukuj artykuł

Cel – wsparcie pionu orzeczniczego

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. Przetwarzamy dane osobowe ławników.
 2. Przetwarzamy dane osobowe biegłych sądowych.
 3. Przetwarzamy dane osobowe mediatorów w sprawach karnych.
 4. Przetwarzamy dane osobowe mediatorów w sprawach nieletnich.
 5. Przetwarzamy dane osobowe stałych mediatorów.
 6. Przetwarzamy dane osobowe lekarzy sądowych.
 7. Przetwarzamy dane osobowe adwokatów i radców prawnych.

Dane osobowe ławników:

Wśród kategorii danych, jakie posiadamy znajdują się:

 • Dane osobowe zwykłe: imię i nazwisko, nazwiska poprzednio używane, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, numer PESEL, numer NIP, dane dla Urzędu Skarbowego, nr konta bankowego, dane dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wykształcenie i kierunek, status zawodowy, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, nr tel. domowego, komórkowego i adres e-mail, nazwa zakładu pracy, dane zakładu pracy, wykonywana funkcja, stanowisko w zakładzie pracy, członkostwo w organizacjach społecznych, informacja o pełnieniu funkcji ławnika w poprzednich kadencjach, wizerunek, czytelny podpis, numer legitymacji.

Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zadań ustawowych;

 • Dane osobowe wrażliwe: stan zdrowia.

Dane wrażliwe przetwarzamy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego toku postępowania sądowego i zezwalają na to przepisy prawa.

Skąd mamy dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe pochodzą od Rady Miasta Giżycko, Rady Miasta i Gminy Węgorzewo, Ryn, Rady Gminy Giżycko, Wydminy,  Miłki, Kruklanki, Pozezdrze, Budry, oraz od pracodawcy.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest wsparcie pionu orzeczniczego, zgodnie z przepisami prawa, m.in. ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

 • Dane osobowe tj. imię i nazwisko są udostępniane publicznie w wyrokach oraz na elektronicznej wokandzie w siedzibie Sądu, ponieważ takie obowiązki nakładają na nas przepisy prawa;

 • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;

 • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

 • Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie;

 • Może się również zdarzyć, że dane osobowe mogą być udostępniane do Państwa Trzeciego, ale tylko pod warunkiem, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa, bądź umowy międzynarodowe zezwalające na takie transfery, np. w wyrokach. W przypadku braku przepisu, bądź umowy międzynarodowej nie przekażemy tych danych bez Pani/Pana świadomej i dobrowolnej zgody;

 • Dane zawarte w aktach sprawy mogą być również udostępnione innym osobom uprawnionym, którym Prezes Sądu Rejonowego w Giżycku wyrazi zgodę. Obowiązujące przepisy dają takie uprawnienie Prezesowi Sądu Rejonowemu w Giżycku.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie będą one podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z obowiązującą w sądzie instrukcją kancelaryjną.

Czy podanie danych jest wymagane?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, brak ich podania uniemożliwia, wykonywanie przez Panią/Pana funkcji ławnika.

Podanie innych danych, nie wymaganych przepisami prawa, jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dobrowolnie przez Panią/Pana podanych będzie zgoda – świadoma i wyraźna. Zgoda, może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym czasie. Wiązać się to będzie z usunięciem danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe biegłych sądowych:

Wśród kategorii danych, jakie posiadamy znajdują się:

 • Dane osobowe zwykłe: imię i nazwisko, data urodzenia, informacja o korzystaniu z praw cywilnych i obywatelskich, specjalistyczna wiedza, numer PESEL, numer NIP, Dane dla Urzędu Skarbowego, nr konta bankowego, dane dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wykształcenie i kierunek, status zawodowy, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, nr tel. domowego, komórkowego, adres email, nazwa zakładu pracy, dane zakładu pracy, wykonywana funkcja, stanowisko w zakładzie pracy, 

Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zadań ustawowych;

 • Dane osobowe wrażliwe: dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

Dane wrażliwe przetwarzamy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego toku postępowania sądowego i zezwalają na to przepisy prawa.

Skąd mamy dane osobowe?

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana oraz pracodawcy.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest wsparcie pionu

o orzeczniczego, zgodnie z przepisami prawa, m.in.:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ustroju sądów powszechnych;

Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

 • Dane osobowe są udostępniane publicznie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Giżycku, na liście prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie, oraz w aktach sprawy, ponieważ takie obowiązki nakładają na nas przepisy prawa;

 • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;

 • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

 • Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie;

 • Może się również zdarzyć, że dane osobowe mogą być udostępniane do Państwa Trzeciego, ale tylko pod warunkiem, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa, bądź umowy międzynarodowe zezwalające na takie transfery, np. w wyrokach. W przypadku braku przepisu, bądź umowy międzynarodowej nie przekażemy tych danych bez Pani/Pana świadomej i dobrowolnej zgody;

 • Dane zawarte w aktach sprawy mogą być również udostępnione innym osobom uprawnionym, którym Prezes Sądu Rejonowego w Giżycku wyrazi zgodę. Obowiązujące przepisy dają takie uprawnienie Prezesowi Sądu Rejonowego w Giżycku.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie będą one podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z obowiązującą w sądzie instrukcją kancelaryjną.

Czy podanie danych jest wymagane?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, brak ich podania uniemożliwia, wykonywanie przez Panią/Pana funkcji biegłego sądowego. Podanie innych danych, nie wymaganych przepisami prawa, jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dobrowolnie przez Panią/Pana podanych będzie zgoda – świadoma i wyraźna. Zgoda, może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym czasie. Wiązać się to będzie z usunięciem danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe mediatorów:

Wśród kategorii danych, jakie posiadamy znajdują się:

 • Dane osobowe zwykłe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, wykształcenie, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich, obywatelstwo, numer PESEL, Dane dla Urzędu Skarbowego, nr konta bankowego, Dane dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zadań ustawowych;

 • Dane osobowe wrażliwe: dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Dane wrażliwe przetwarzamy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego toku postępowania sądowego i zezwalają na to przepisy prawa.

Skąd mamy dane osobowe?

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest wsparcie pionu orzeczniczego, zgodnie z przepisami prawa, m.in.:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego;

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich;

Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

 • Dane osobowe są udostępniane publicznie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szczytnie, na liście prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz w aktach sprawy, ponieważ takie obowiązki nakładają na nas przepisy prawa;

 • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;

 • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

 • Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie;

 • Może się również zdarzyć, że dane osobowe mogą być udostępniane do Państwa Trzeciego, ale tylko pod warunkiem, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa, bądź umowy międzynarodowe zezwalające na takie transfery, np. w wyrokach. W przypadku braku przepisu, bądź umowy międzynarodowej nie przekażemy tych danych bez Pani/Pana świadomej i dobrowolnej zgody;

 • Dane zawarte w aktach sprawy mogą być również udostępnione innym osobom uprawnionym, którym Prezes Sądu Rejonowego w Giżycku wyrazi zgodę. Obowiązujące przepisy dają takie uprawnienie Prezesowi Sądu Rejonowego w Giżycku.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie będą one podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z obowiązującą w sądzie instrukcją kancelaryjną.

Czy podanie danych jest wymagane?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, brak ich podania uniemożliwia, wykonywanie przez Panią/Pana funkcji mediatora. Podanie innych danych, nie wymaganych przepisami prawa, jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dobrowolnie przez Panią/Pana podanych będzie zgoda – świadoma i wyraźna. Zgoda, może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym czasie. Wiązać się to będzie z usunięciem danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe lekarzy sądowych:

Wśród kategorii danych, jakie posiadamy znajdują się:

 • Dane osobowe zwykłe: imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; dane o miejscu przyjęć wraz ze służbowym numerem telefonu, dane o pełnej zdolności do czynności prawnych; dane o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; dane o nieposzlakowanej opinii; dane o uzyskanej rekomendacji okręgowej rady lekarskiej; dane o tytule specjalisty lub specjalizacji I lub II stopnia, Dane dla Urzędu Skarbowego, nr konta bankowego, Dane dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zadań ustawowych;

 • Dane osobowe wrażliwe: dane dotyczące stanu zdrowia, dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Dane wrażliwe przetwarzamy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego toku postępowania sądowego i zezwalają na to przepisy prawa.

Skąd mamy dane osobowe?

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest wsparcie pionu orzeczniczego, zgodnie z przepisami prawa, m.in.:

 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym

Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

 • Dane osobowe są udostępniane publicznie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Giżycku, na liście prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz w aktach sprawy, ponieważ takie obowiązki nakładają na nas przepisy prawa;

 • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;

 • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

 • Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie;

 • Może się również zdarzyć, że dane osobowe mogą być udostępniane do Państwa Trzeciego, ale tylko pod warunkiem, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa, bądź umowy międzynarodowe zezwalające na takie transfery, np. w wyrokach. W przypadku braku przepisu, bądź umowy międzynarodowej nie przekażemy tych danych bez Pani/Pana świadomej i dobrowolnej zgody;

 • Dane zawarte w aktach sprawy mogą być również udostępnione innym osobom uprawnionym, którym Prezes Sądu Rejonowego w Giżycku wyrazi zgodę. Obowiązujące przepisy dają takie uprawnienie Prezesowi Sądu Rejonowego w Giżycku.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie będą one podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z obowiązującą w sądzie instrukcją kancelaryjną.

Czy podanie danych jest wymagane?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wymogiem zawartej z Panią/Panem umowy, brak ich podania uniemożliwia, wykonywanie przez Panią/Pana funkcji lekarza sądowego.

Podanie innych danych, nie wymaganych przepisami prawa, jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dobrowolnie przez Panią/Pana podanych będzie zgoda – świadoma i wyraźna. Zgoda, może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym czasie. Wiązać się to będzie z usunięciem danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe adwokatów i radców prawnych:

Wśród kategorii danych, jakie posiadamy znajdują się:

 • Dane osobowe zwykłe: imię i nazwisko, adres do doręczeń, numer telefonu,  numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej, adres siedziby zawodowej adwokata lub adresu zamieszkania radcy prawnego. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zadań ustawowych;

Skąd mamy dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe pochodzą od Okręgowej Rady Adwokackiej.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest wsparcie pionu orzeczniczego, zgodnie z przepisami prawa, m.in.:

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, kodeks postępowania karnego;

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

 • Dane osobowe tj. imię i nazwisko są udostępniane publicznie na elektronicznej wokandzie w siedzibie Sądu, ponieważ takie obowiązki nakładają na nas przepisy prawa;

 • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;

 • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

 • Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie;

 • Dane zawarte w aktach sprawy mogą być również udostępnione innym osobom uprawnionym, którym Prezes Sądu Rejonowego w Giżycku wyrazi zgodę. Obowiązujące przepisy dają takie uprawnienie Prezesowi Sądu Rejonowego w Giżycku.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie będą one podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z obowiązującą w sądzie instrukcją kancelaryjną.

Czy podanie danych jest wymagane?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, brak ich podania uniemożliwia, wykonywanie przez Panią/Pana funkcji obrońcy z urzędu.

Podanie innych danych, nie wymaganych przepisami prawa, jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dobrowolnie przez Panią/Pana podanych będzie zgoda – świadoma i wyraźna. Zgoda, może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym czasie. Wiązać się to będzie z usunięciem danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 

 

Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie