Strona główna Informacje Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych PDF Drukuj artykuł

 

Klauzula Informacyjna SR w Giżycku

 

Zasady realizacji obowiązku informowania o danych osobowych:

Prawo do informacji

Na podstawie Artykułu 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679, każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych,
które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych przetwarzanych przez administratora danych osobowych.

 1. Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym   językiem - w szczególności gdy informacje są kierowane do dziecka - udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji,   o przetwarzanych jej danych osobowych. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach -  elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się  tożsamość osoby, której dane dotyczą.

 2. Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - udziela osobie, której dane dotyczą,  informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem.

 3.  W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.  W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości  informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.

 4. Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

 5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie  nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może:

          a)   pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia  żądanych działań; albo

          b)  odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

               Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, spoczywa na administratorze.

       6.  Jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie o podanie informacji dotyczących   przetwarzania jej danych osobowych, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

W celu uzyskania w/w informacji osoba zainteresowana powinna wystąpić do administratora danych osobowych z wnioskiem. Administrator danych osobowych udziela informacji w terminie 30 dni. Jeśli osoba o to wnioskuje, informacji udziela się na piśmie.

 

Obowiązek informacyjny:

 

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Giżycku

Podstawa prawna: Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

 

Administratorzy danych przetwarzanych w Sądzie:

Administratorów  danych przetwarzanych w sądzie  wyznaczył ustawodawca w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 ze zm.) i są nimi:

 • Sąd – dla danych osobowych przetwarzanych w postepowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej (art.175db usp);

 • Sąd  - w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu oraz Minister Sprawiedliwości w ramach  realizowanych zadań, dla danych osobowych przetwarzanych (art.175da usp):

 1. w systemach teleinformatycznych obsługujących  postępowania sądowe,

 2. w systemach teleinformatycznych, w których prowadzone są rejestry sądowe,

 3. w systemach teleinformatycznych, w których prowadzone są urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy informatyczne),

 • Prezes Sadu, Dyrektor Sądu oraz Minister  Sprawiedliwości, odpowiednio do zakresu  realizowanych zadań – dla danych osobowych (art.175a§1 usp):

 1. sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych,

 2. referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, kuratorów sądowych, aplikantów aplikacji sadowej, aplikantów kuratorskich, urzędników oraz innych pracowników sądów,

 3. biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników,

 4. kandydatów  na stanowiska wymienione w  pkt 1 i 2,

W pozostałym, nie wskazanym wprost w ww. przepisach usp, zakresie przetwarzania danych osobowych administratorem  danych jest Prezes Sądu lub Dyrektor Sądu. O tym, który z ww organów  Sądu jest administratorem danych przetwarzanych w ramach wykonywania  przez Sąd  konkretnego zadania, decyduje kwalifikacja tego zadania do obowiązków  Prezesa Sądu lub Dyrektora Sądu według ustawowego podziału kompetencji Prezesa i Dyrektora  wyznaczonego przez ustawodawcę przepisem  usp (art. 8pkt 1 i pkt 2).

Dane kontaktowe administratorów:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Andrzej Włodarczyk - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Skąd pochodzą Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe pochodzą przede wszystkim bezpośrednio od Pani/Pana. Niektóre dane osobowe możemy uzyskiwać również z innych źródeł, ale tylko pod warunkiem, że  obowiązujące przepisy nakładają na nas taki obowiązek.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszych zadań ustawowych i umownych, dlatego ich nie podanie nie pozwoli na wypełnienie naszych obowiązków prawnych.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe między innymi w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Jeżeli dobrowolnie poda Pani/Pan swoje dane osobowe, nie wymagane przepisami prawa, podstawą ich przetwarzania będzie jedynie wyrażona przez Panią/Pana zgoda - świadoma i wyraźna. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie, co wiązać się będzie z usunięciem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

W Sądzie Rejonowym w Giżycku przetwarzamy dane osobowe zwykłe oraz dane osobowe wrażliwe, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w następujących celach:

Komu możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie tych danych osobowych;

Dane osobowe  możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie, w celu wspomagania nas w wykonywaniu naszych zadań, tj. podmioty świadczące usługi finansowe, prawne, prasowe, ochrony, informatyczne.

Dane osobowe mogą być udostępniane do Państwa Trzeciego, ale tylko pod warunkiem, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa. Transfer danych do Państwa Trzeciego jest również uzależniony od decyzji Komisji Europejskiej, która między innymi zajmuje się sprawdzaniem, czy dane Państwo Trzecie, spełnia europejskie standardy ochrony danych osobowych. W tym celu podpisywane są umowy międzynarodowe, pomiędzy Unią Europejską a danym Państwem Trzecim, zezwalające na transfery danych.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie będą one podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

Prawo dostępu do swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych osobowych.

Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) swoich danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Prawo do informacji w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo do wniesienia w każdym momencie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. Niezbędne do tego celu informacje znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jeśli wystąpi Pani/Pan do nas o realizację swoich uprawnień, niezwłocznie zajmiemy się Pani/Pana sprawą, i nie później niż w terminie 30 dni zostanie Pani/Pan poinformowany na piśmie bądź w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach elektronicznie o sposobie załatwienia swojej sprawy. Termin ten możemy jednak przedłużyć o kolejne 2 miesiące, w przypadku gdyby Pani/Pana żądanie okazało się bardziej skomplikowane. Jeśli jednak wymagania ustawowe uniemożliwią realizację Pani/Pana uprawnień, otrzyma Pani/Pan od nas stosowane pisemne uzasadnienie.

Ponadto, w przypadku, jeśli zwróci się Pani/Pan do nas w sprawie dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych, a nasza odpowiedź nie będzie dla Pani/Pana zadowalająca, ma Pani/Pan również prawo do wniesienia powództwa przed właściwym miejscowo sądem powszechnym.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą miały być przetwarzane w innym celu niż ten, dla którego je zebraliśmy, zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/y.

Ważne:

Jeżeli będziemy mieć uzasadnione wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości, możemy domagać się podania dodatkowych informacji w celu jej potwierdzenia. Działania takie są niezbędne, aby zapobiec np. ujawnieniu danych osobowych osobie nieuprawnionej.

 

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w zakresie automatycznych decyzji i profilowania?

Sąd Rejonowy w Giżycku nie podejmuje wobec Pani/Pana danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego czym jest profilowanie, prosimy zajrzeć tutaj.

 

A jak dbamy o Pani/Pana dane osobowe?

Aby dowiedzieć więcej na temat bezpieczeństwa prosimy zajrzeć tutaj.

Klauzula informacyjna wynikająca z ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. 

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Informacja o monitoringu wizyjnym Sądu Rejonowego w Giżycku.  

 


 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie