Strona główna Informacje Skargi i wnioski
Skargi i wnioski PDF Drukuj artykuł

 

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków przez
Prezesa Sądu Rejonowego w Giżycku

Prezes Sądu Rejonowego w Giżycku sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną jednostek organizacyjnych w kierowanym przez niego Sądzie.

W ramach prowadzonego nadzoru przyjmowane oraz rozpatrywane są skargi i wnioski, które nie mogą wkraczać w decyzje procesowe i orzeczenia wydawane przez niezawisły Sąd.

Prezes Sądu  Rejonowego w Giżycku  przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków we wtorki i w czwartki od godziny 12.00 do 13:00 w pokoju  11.

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r w sprawie  skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.
Powyższe uregulowanie określa zakres i zasady rozpoznawania skarg w następujący sposób:

  1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą komunikacji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
    a także w formie ustnej do protokołu..
  2. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
  3. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
  4. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia..
  5. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie  właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.
  6. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.
  7. Organ rozpatrujący skargę lub wniosek może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wydać polecenie lub podjąć inne stosowne środki, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstawania.
  8. Skargę załatwia się najpóźniej w terminie 1 miesiąca, o sposobie załatwienia skargi skarżący jest zawiadamiany.

ZARZĄDZENIE NR A-021- 6/13 Prezesa Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie: skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Giżycku

 

Regulacje prawne

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r w sprawie  skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.


 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie