Strona główna Informacje Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw PDF Drukuj artykuł

Pisma wszczynające sprawy sądowe wpływają do Sądu za pośrednictwem urzędu pocztowego lub bezpośrednio do rąk pracowników biura podawczego. Biuro podawcze jest komórką organizacyjną zajmującą się obsługą wejścia i wyjścia korespondencji dla całego sądu.

Na każdym piśmie wpływającym do Sądu zamieszcza się adnotację zawierającą
nazwę sądu, datę i godzinę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis
przyjmującego pismo, wraz z kopertą, w której pismo zostało nadesłane. Na
żądanie osoby wnoszącej pismo, pracownik biura podawczego lub osoba
upoważniona do przyjmowania korespondencji poświadcza przyjęcie pisma na jego
kopii lub w książce doręczeń.

Wszelkie pisma i przesyłki sądowe wysyłane są z Sądu przez biuro podawcze.
Pisma wysyłane przez Sąd doręczane są adresatom za potwierdzeniem odbioru.
Cała wpływająca korespondencja jest rejestrowana we właściwych ewidencjach,
sortowana i przekazywana dalej do właściwych komórek organizacyjnych (prezesa
sądu, oddziałów oraz wydziałów).

Pisma wszczynające sprawy merytoryczne (pozwy), po przekazaniu do właściwych
wydziałów są przedstawiane przez Kierownik Sekretariatu Przewodniczącemu
Wydziału, celem wydania zarządzenia co do sposobu załatwienia pisma. Następnie
sprawy przekazuje się do referatu sędziego, zgodnie z przydziałem. Odtąd sprawa
toczy się w postępowaniu sądowym, zgodnie z wymogami prawa formalnego
właściwego dla rodzaju sprawy, aż do ostatecznego załatwienia. Za ostateczne
załatwienie sprawy sądowej przyjmuje się prawomocny wyrok lub inne
prawomocne postanowienie kończące sprawę.

Szczegółowo kwestie te uregulowane są w:

Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019r. "Regulamin urzędowania sądów powszechnych", Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

 

 

Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie